විදු බිමෙන් ගොවි බිමට.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
  • ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සදහා...
    විදු බිමෙන් ගොවි බිමට පාසැල් වගා ව්‍යාපෘතිය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් ආහාර සුරක්ෂිතාතාවයට අත්වැළක් වීම සඳහා කෘෂිකාර්මික දැනුම සහ සහබාගිත්වය තුලින් පාසැල සහ ගෙවතු වගා කිරීමට ඔබ සැමගේ දායකත්වය හඳුනාගැනීමට මෙම වෙබ් අඩවිය යෝජනා කරනු ලබයි.

දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න .

දැනට සබැඳි පාසැල් ප්‍රජාව

තවත් තොරතුරු සඳහා පහලට යන්න